POLÍTICA GENERAL DE VENDA i DEVOLUCIONS

La utilització d’aquest sistema d’inscripcions implica l’acceptació del reglament del esdeveniment, de les condicions generals d’utilització de http:s//apps.lescala.cat/tpvvirtial que apareixen a l’apartat “Avís legal” i de les següents condicions especifiques del servei d’inscripcions:

Les inscripcions son personals i intransferibles. El participant que es registra al esdeveniment, d’ara en endavant l’USUARI, actua en nom propi.

La gestió d’aquest servei d’inscripcions es administrat per l'Ajuntament de L'Escala, NIF P1706800H, amb domicili al Carrer Pintor Massanet 34 -17130 L’Escala, en endavant Ajuntament de L'Escala, marca comercial titularitat de Ajuntament de L'Escala.

Per procedir a la realització de l’inscripció l’USUARI ha de subministrar les dades personals que varien en funció del tipus d’esdeveniment. Així mateix l’USUARI autoritza a Ajuntament de L'Escala a guardar en un registre informàtic les dades subministrades i a rebre comunicacions comercials, d’acord amb l’apartat “PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES” del “Avís Legal” de Ajuntament de L'Escala. Els USUARIS tenen drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades.

L’USUARI autoritza a que Ajuntament de L'Escala faciliti a l’ENTITAT ORGANITZADORA totes les dades subministrades a la inscripció del esdeveniment.

Les dades bancàries com el número de targeta de crèdit i claus relacionades en cap cas son processats o registrats per Ajuntament de L'Escala ni per la ENTITAT ORGANITZADORA ja que aquestes dades son subministrades directament per l’USUARI a la entitat bancària que realitza el tràmit de cobrament mitjançant el Terminal de Punt de Venta Virtual.

El subministrament per part del USUARI de dades errònies o falses pot implicar la anul·lació de la inscripció.

El Usuari és l’únic responsable de custodiar diligentment les dades de les seves targetes de crèdit. En el cas de pèrdua o robatori de la seva targeta de crèdit, l’Usuari es responsable de comunicar-ho a l’oficina de la xarxa emissora de la targeta més pròxima immediatament per telèfon o per qualsevol altre mitjà. Ajuntament de L'Escala no es fa responsable de que la entitat emissora de la targeta l’hagués cancel·lat o suspès per qualsevol motiu. Ajuntament de L'Escala no es responsabilitza tampoc de qualsevol comissió, càrrec o cost que la entitat emissora de la targeta li imposi per la utilització del servei.

L’ inscripció únicament es considerarà realitzada, acceptada i confirmada mitjançant la confirmació de pagament realitzada per l’entitat financera.

Aquest acord comercial està regit pel dret espanyol. L’Usuari accepta expressament que les qüestions que poguessin esdevenir o exercitar derivades d’aquestes Condicions Generals o de la seva interpretació es sotmeten, amb renuncia expressa a qualsevol altre aforament que pogués correspondre-li, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Girona.

D'acord amb l'ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació vigent, preveu la regulació de la devolució d'ingressos indeguts, En aquest punt s'indica que excepte per causes imputables a l'Ajuntament, no s'admetrà cap devolució d'entradaACTIVITAT ORGANITZADA per: Ajuntament de L'Escala NIF P1706800H
C/Pintor Massanet 34 | 17130 L'Escala -Girona-
Tel (034) 972 774 848 | oac@lescala.cat

| Termes Legals | Avís Legal | Política Devolucions|

Copyright © 2021 Aj.L'Escala -Informàtica-, tots els drets reservats ;-) 2023-05-28 14:43:24 :-) 7.0.33